คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (business computer) คืออะไร

business computer

 

Business computer หากแปลกันตรงตัวก็คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในประเทศไทยของเรามักได้ยินคำนี้ในฐานะหลักสูตรการศึกษาในหลาย ๆ ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือแม้กระทั่งระดับปริญญาตรี หลักสูตรนี้จะผสมผสานความรู้คอมพิวเตอร์ และบริหารธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน เรียกได้ว่าเมื่อเรียนสาขานี้แล้วสามารถนำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาบริหารธุรกิจได้นั่น

 

ปัจจุบันมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีวิชาใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น วิชาการตลาดออนไลน์, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วย 

 

ผู้สนใจเรียนหลักสูตรนี้จะเน้นการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจจะได้เรียนหลักการของคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมในระดับพื้นฐาน เรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำนักงาน โปรแกรมปรับแต่งรูปภาพ โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ รายละเอียดปลีกย่อยของหลักสูตร ในแต่ละระดับชั้นนั้นจะแตกต่างกัน