Text file คืออะไร

text file

 

Text file ออกเสียงว่าเท็กไฟล์ เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษรเท่านั้น โปรแกรมที่ใช้ในการเปิด และการสร้าง text file ได้แก่โปรแกรม Notepad หรือหากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อเปิด text file เพิ่มเติมก็สามารถทำได้ แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Notepad++ สำหรับในแง่ของการใช้งานนั้น text file จะใช้เป็นการบันทึกโน้ตสั้น ๆ เพื่อบรรยาย หรืออธิบาย ขยายความในกิจกรรมเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ในแง่ของการทำงานร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูลแล้ว text file เป็นไฟล์ที่ใช้ในการนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล หรือนำข้อมูลออกจากฐานข้อมูลได้ในปริมาณมาก ในการใช้งานในชีวิตประจำวันเราอาจมองว่าไม่ค่อยได้ใช้งาน text file มากเท่าไหร่ แต่ถ้าในแง่ของการทำงานกับฐานข้อมูลแล้ว ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก