ฐานข้อมูลคืออะไร

ฐานข้อมูลคือการเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้เป็นกลุ่ม หรือเป็นก้อนเดียวกัน และข้อมูลเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กัน เช่น เมื่อเราต้องการสร้างฐานข้อมูลของนักเรียน สิ่งที่ต้องเก็บรวบรวมนั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนซึ่งจะประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัทพ์ เป็นต้น หรือหากเราต้องการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้า ก็จะมีความคล้ายคลึงกับฐานข้อมูลของนักเรียน แต่การเก็บข้อมูลนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปบ้าง เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เป็นต้น

 

การเก็บข้อมูลบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั้น นิยมเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง และในแต่ละตารางจะมีการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น ตารางประวัตินักเรียน จะมีรหัสประจำตัวกำกับอยู่ เมื่อมีการสร้างการเชื่อมโยงด้วยคำสั่งคอมพิวเตอร์ กับตารางรายวิชาที่ลงทะเบียน เมื่อมีการสืบค้นว่านักเรียนคนไหนลงทะเบียนวิชาอะไร ก็เพียงแค่ใส่รหัสประจำตัว ในแบบฟอร์มที่กำหนด ก็จะแสดงข้อมูลที่ต้องการออกมา ที่เขียนอธิบายมาทั้งหมดนี้เป็นการเรียบเรียงเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น หากศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูล จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากกว่านี้

 

บทสรุปของการสร้างฐานข้อมูล ก็เพื่อให้ได้ข้อมูล ของกลุ่มข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการจดบันทึก หรือการสรุปผล และนำไปวิเคราะห์ เพื่อใช้งานด้านต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเก็บข้อมูลบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และต้องการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น จะมีความสะดวก และรวดเร็วมากกว่าเก็บข้อมูลเป็นแผ่นกระดาษ และใส่แฟ้มเอาไว้