setup กับ install ต่างกันอย่างไร

เมื่อเราต้องติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำที่เรามักจะพบเห็นอยู่เสมอก็คือคำว่า Setup หรือ Install ทั้ง 2 คำนี้มีความหมายเหมือนกันคือ ติดตั้ง ซึ่งจะหมายถึงการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ และเมื่อเราเปิดเครื่องก็จะพบกับโปรแกรมที่เราได้ติดตั้งไว้ เช่น เมื่อต้องการใช้โปรแกรม LibreOffice ก็ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการที่รองรับ โดยต้องดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนามาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เสียก่อน สำหรับไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ก็คือไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรมนั่นเอง วิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ยาก เพียงแค่ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดังกล่าว แล้วดำเนินการตามหน้าต่างแนะนำ ก็สามารถติดตั้งโปรแกรมได้แล้ว ถึงแม้คำว่า Setup กับ Install จะเขียนแตกต่างกัน แต่ในแง่ของการใช้งานแล้ว ทั้ง 2 คำนี้ให้ความหมายที่เหมือนกัน