สเตเบิล (Stable) คืออะไร

stable 

 

สเตเบิล (Stable) หมายถึงความมั่นคง หรือการมีเสถียรภาพที่ดี เมื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ (Computer) มักจะใช้คำนี้กับส่วนที่เป็นระบบ เช่น ระบบเครือข่ายที่มีความเสถียร อันประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการวางระบบเป็นอย่างดี มีเครื่องสำรองไฟ (UPS) มีระบบทำความเย็น หรือระบบระบายความร้อนให้กับคอมพิวเตอร์ สายสัญญาณที่เชื่อมต่อเลือกได้อย่างเหมาะสม อินเตอร์เน็ต (Internet) ที่ใช้งานมีความเร็วเพียงพอในการใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่ใช้เหมาะสมกับประเภทของงานและไม่เกิด Error บ่อยครั้ง

 

โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า การจะได้มาซึ่งคำว่า Stable หรือความมั่นคงนั้น จะประกอบไปด้วยหลายส่วน และแต่ละส่วนนั้นจะต้องมีความมั่นคงของตนเองก่อน และเมื่อแต่ละส่วนมีความมั่นคงแล้ว เมื่อนำมาประกอบกัน ก็จะเกิดเป็นความมั่นคงของระบบ ซึ่งแน่นอนว่าระบบที่มีความมั่นคงนั้นจะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบให้มีความมั่นคงได้ ก็ถือว่าผู้ดูแลระบบนั้นมีความมั่นคงในตนเองเช่นกัน :)