LibreOffice Calc คือโปรแกรมหนึ่ง ในชุด LibreOffice ที่ใช้สำหรับทำงานสำนักงาน ซึ่งมีความสามารถหลักคือการคำนวณ การสร้างตาราง การสร้างกราฟ โปรแกรมนี้มีลักษณะเป็นตาราง โดยตารางส่วนที่เป็นแนวตั้งนั้นเรียกว่าคอลัมน์ จะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตารางส่วนที่เป็นแนวนอนนั้นเรียกว่าแถวจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลข ส่วนที่ตัดกันระหว่างคอลัมน์กับแถว เราเรียกว่าเซลล์ เช่น จุดที่ตัดกันของคอลัมน์ A กับแถวที่ 1 จะเรียกว่า เซลล์ A1 เป็นต้น การคำนวณโดยใช้หลักการอ้างอิงเซลล์นี้ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น เรียกว่าเปลี่ยนข้อมูลในเซลล์ใด ๆ หากมีการเขียนสูตรกำกับเอาไว้ก็จะทำให้ผลของการคำนวณ Update กับเซลล์อื่น ๆ ด้วย และด้วยความที่โปรแกรมนี้มีลักษณะเป็นตารางอยู่แล้ว ทำให้การสร้างตารางเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวเพียงแค่เลื่อนเส้นของคอลัมน์ หรือแถว เข้าหรือออกเท่านั้น

 

LibreOffice Calc

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

Libreoffice Calc สามารถสร้างเอกสารประเภทตารางงานได้อย่างดี ศึกษา Libreoffice Calc เพื่อช่วยให้คุณประหยัดมากขึ้น