การแทรกหัวกระดาษในโปรแกรม OpenOffice Writer

 

หัวกระดาษาเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการสร้างคู่มือต่าง ๆ เนื่องจากเป็นส่วนที่บ่งบอกเนื้อหาของเอกสารนั้น ๆ สำหรับการแทรกหัวกระดาษในโปรแกรม OpenOffice Writer มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดโปรแกรม OpenOffice Writer ขึ้นมา จากนั้นคลิกเมนู Insert > Header > Default

 

 

ปรากฏช่องสี่เหลี่ยมเหนือพื้นที่สำหรับพิมพ์งานขึ้นมา พิมพ์ข้อความที่ต้องการสร้างหัวกระดาษลงไปในช่องสี่เหลี่ยม ข้อความนี้จะไปปรากฏในทุกหน้าของเอกสารนี้ คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบ ขนาด สี ของตัวอักษรได้เหมือนกับการปรับแต่งในเนื้อหาทั่ว ๆ ไป สำหรับการแทรกหัวกระดาษานั้นมีผลเชื่อมโยงกับการตั้งค่าหน้ากระดาษ หากงานของคุณมีหัวกระดาษ ควรกำหนดความกว้างของขอบแต่ละด้านให้เหมาะสมด้วยครับ