Email Account คืออะไร

 

โดยปกติแล้วเมื่อเราต้องการใช้ฟรี Email ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Hotmail หรือ Yahoo ก็ตาม สิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกคือการสมัครใช้บริการ ซึ่งเราต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปในแบบฟอร์มการสมัคร โดยในแบบฟอร์มดังกล่าว จะให้เราตั้งชื่อผู้ใช้งาน เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และตั้งรหัสผ่านที่เราต้องการ การกระทำดังกล่าวคือการสร้าง Email Account หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า บัญชีผู้ใช้นั่นเอง  การสมัครใช้บริการฟรี Email จะต้องเปิดเว็บไซต์ (website) ของผู้ให้บริการรายนั้น ๆ

 

 

หลังจากมี Email Account เรียบร้อยแล้ว คุณเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้งานบัญชีนี้ ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับบัญชีธนาคาร เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องพึงระวังเอาไว้ให้ดีเมื่อสมัครใช้บริการฟรี Email เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือการเก็บรักษารหัสผ่านของคุณเอาไว้ให้ดี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของคุณนั่นเอง นอกจากการเก็บรักษารหัสผ่านของคุณแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมก็คือการออกจากระบบอย่างถูกต้องทุกครั้ง

 

ในปัจจุบันนี้หากคุณมี Email Account ของฟรี Email ชื่อ ดังอย่าง Gmail และ Outlook.com (Hotmail เดิม) แล้ว คุณสามารถใช้บริการต่าง ๆ เพิ่มเติมจาก Email ของคุณได้อีกด้วย เช่น บริการเก็บไฟล์บนพื้นที่ของผู้ให้บริการฟรี Email ที่กล่าวมาเป็นต้น

 


กลับเมนูหลักการออกแบบเว็บไซต์

       ประโยชน์ของ Email

Hosting คืออะไร

CMS คืออะไร

localhost คืออะไร

ftp คืออะไร

http คืออะไร


Email Account เป็นคำที่จะได้ยินเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจาก Smartphone นั้นเข้ามาในชีวิตประจำวัน ทำให้มีการใช้ Email มากขึ้น